Kommun & politik Bo, miljö & trafik
Datum

Ny kommunövergripande översiktsplan antagen

Den 6 maj antog kommunfullmäktige Ockelbo kommuns översiktsplan 2040.

Det gläder mig att se engagemanget hos våra medborgare, det lokala näringslivet och byaråden, som aktivt deltagit i denna långa process genom öppna möten, samtal, brev, e-post, och digitala tjänster. Denna delaktighet stärker oss som kommun, eftersom översiktsplanen är avsedd för hela samhället, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Översiktsplanen är kommunens samlade avvägda ställningstagande för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska visa hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas.

Startade 2020

Arbetet påbörjades 2020 och mellan mars-juni 2021 pågick en medborgardialog. Översiktsplanen var därefter ute på samråd 2022-03-02 till 2022-05-02. Det bearbetade förslaget var sedan ute på granskning 2023-10-04 till 2023-12-04.

Ger vägledning

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och som anger inriktningen för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska redovisa kommunens mark- och bebyggelsepolitik och ger vägledning i beslut om mark- och vattenområden samt den byggda miljön.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intressad av

Det finns inga nyheter för närvarande