Översiktsplan 2040

Vi arbetar just nu med framtagandet av en ny översiktsplan för Ockelbo kommun. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Samrådet för förslaget till ny översiktsplan pågick mellan den 2 mars till 2 maj 2022. Då fick alla som hade intresse möjlighet att tycka till om förslaget och lämna sina synpunkter. Ett stort tack för alla synpunkter. Ert engagemang gör att översiktsplanen kan få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Ta del av samrådsförslaget

Här kan du ta del av samrådsförslaget i digital form. Samrådsförslagen är nu under bearbetning, något som finns beskrivet under rubriken Vidare process.

Länk till digital översiktsplan (öppnas på sandviken.se)

Länk till pdf med översiktsplan (öppnas i nytt fönster)

Länk till pdf med miljökonsekvensbeskrivning (öppnas i nytt fönster)

Länk till kartportalen (öppnas på sandviken.se)

Rapport medborgardialog 2021

Under 2021 genomfördes en medborgardialog via kommunens e-tjänst för att samla in värdefulla synpunkter i ett tidigt skede. Resultatet av den dialogen har sammanställts till en rapport som finns att läsa i länken nedan.

Länk till rapport (öppnas i nytt fönster)

Vidare process

Efter samrådet ska synpunkterna sammanställas och hanteras, och eventuella ändringar i Översiktsplanen genomförs. Synpunkterna kommer även att redovisas i en särskild samrådsredogörelse. Det omarbetade förslaget kommer sedan ställas ut för granskning. Då kommer det att finnas möjlighet igen att lämna synpunkter – innan planen slutligen antas av kommunfullmäktige.

Tidplan

Tidsplan - Ta fram ett förslag - samråd - bearbetning av översiktsplanen (genomförs nu) - granskning under höst och vinter 2023 - bearbetning av översiktsplanen - antagande, under våren 2024

Har du frågor och funderingar?

Har du några frågor och funderingar så kan ni nå oss via e-post: vgs@sandviken.se eller brev: Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken. Det går även bra att ringa till medborgarservice för VGS telefon 026-24 00 00.

Översiktsplaneprocessen

Om du vill veta mer om översiktsplanering kan du besöka boverkets hemsida där det finns mer information om till exempel processen att ta fram en översiktsplan.

Översiktsplanering - för en långsiktigt bra helhet (öppnas på boverket.se)