Vatten & avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som bland annat ansvarar för miljö- och hälsoskydd.

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten kontrolleras regelbundet för att säkerställa att gällande kvalitetskrav uppfylls. Har du enskilt vatten, egen brunn, måste du själv ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten.

Gästrike vatten ansvarar för drift av det kommunala dricksvattnet i Ockelbo kommun. Om du har frågor gällande det kommunala dricksvattnet ska du höra av dig till Gästrike vatten.

Avlopp

Privat och kommunal hantering av avloppsvatten skiljer sig mycket åt. Största skillnaden är att du som har en egen avloppsanläggning själv är ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för tömning av slammet från din avloppsanläggning. Har du kommunalt avlopp tar kommunen hand om ditt avloppsvatten.

Gästrike vatten ansvarar för det kommunala avloppet i Ockelbo kommun. Mer information finns på www.gastrikevatten.se Länk till annan webbplats.

Ska du inrätta eller ändra ett enskilt avlopp behöver du göra en anmälan eller i vissa fall ansöka om tillstånd hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar också för tillsyn av enskilda avlopp.

Du behöver också ansöka om tillstånd ifall du vill kompostera slammet från din slamavskiljare.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten behöver inte renas på samma sätt som spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Därför ska dagvattnet inte vara kopplat till spillvattenledningar.

Torra toalettsystem och latrinkompostering

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner och storlekar. Vissa toaletter måste kompletteras med en latrinkompost. Komposterat avfall kan du använda som jordförbättringsmedel i trädgården.

Om du ska installera en torrtoalett eller kompostera latrin ska du göra en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Fordonstvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att du tvättar bilen i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning och ligger i anslutning till en vattentäkt som oftast förser ett samhälle med dricksvatten. Föroreningar som hamnar i grundvattnet inom området kan förorena dricksvattnet. Inom ett vattenskyddsområde är en del åtgärder förbjudna och andra åtgärder kräver tillstånd. Är du osäker på hur din fastighet berörs, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för mer information.

En stor del av Ockelbo samhälle ligger inom vattenskyddsområde, delar av Lingbo berörs av kommunens andra vattenskyddsområde. I båda fallen handlar det om grundvattentäkter som skyddas.

Vid utsläpp som riskerar förorena en kommunal vattentäkt — Ring 112! Kontakta även Gästrike vatten och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan