Så arbetar Ockelbo kommun med dataskydd

Syfte med dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

När du kommer i kontakt med oss vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning, GDPR ska skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

 • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
 • att likrikta regelverket inom EU, till exempels ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
 • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Information vi samlar in om dig

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. För att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt hämtar vi uppgifter från folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten.

När du använder någon av våra e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, om du äger en fastighet eller en bostadsrätt. Även uppgifter om familjerelationer.
 • Finansiell information - din inkomst.
 • Enhetsinformation - exempelvis språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Den informationen sparas dock helt utan kopplingar till dig som individ, den sparas bara på en sammanställd nivå för att kunna mäta trafikmängden på Ockelbo kommuns webbplatser och tillhörande e-tjänster.

Det här är en personuppgift

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, data- och telefonloggar med mera.

Det här är dina rättigheter

Rätt till information (så kallat registerutdrag)

Rätten till rättelse eller radering

Du rätt att begära att uppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga rättas, eller kompletteras enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen. Du har i vissa fall även rätt att begära radering av en personuppgift som behandlas enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten till radering dock inte personuppgifter som behöver behandlas på grund av en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Rätten till radering gäller inte heller när personuppgifter behandlas för bland annat arkivändamål.

Rätten att göra invändningar

När personuppgiftsansvariga nämnder behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna genomföra andra uppgifter av allmänt intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Om den personuppgiftsansvarige inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl till att fortsätta personuppgiftsbehandlingen, måste den personuppgiftsansvarige upphöra med behandlingen.

Rätten till begränsning av behandling

I vissa fall har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.

Det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

Du behöver legitimera dig genom e-legitimation när du använder e-tjänsterna.

Så utövar du dina rättigheter

 • Via vår e-tjänst
 • Genom att besöka Ockelbo kommuns Välkomstcenter i kommunhuset på Södra Åsgatan 30 D om du inte har tillgång till Bank-ID. Du behöver legitimera dig med giltig ID-handling för att förhindra att obehöriga begär utdrag eller ändringar som rör dig.

Kontaktuppgifter om du har frågor eller synpunkter

Inom Ockelbo kommun är respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig för den behandling som de utför i sina verksamheter. Personuppgiftsansvariga ansvarar bland annat för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och korrekt i enlighet med dataskyddsförordningen. De nämnder som finns i Ockelbo Kommun är:

 • Kommunstyrelsen
 • Socialnämnden
 • Utbildnings- och kulturnämnden
 • Valnämnden

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Ockelbo kommuns dataskyddssamordnare:

E-post: dataskyddssamordnare@ockelbo.se

Dataskyddssamordnarna arbetar lokalt på kommunen för att stötta verksamheten i deras arbete att efterleva dataskyddsförordningen, även kallat GDPR (General Data Protection Regulation).

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner har gemensam nämnd för:

 • Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
 • Överförmyndarnämnden.

Om du har frågor eller synpunkter kring behandling av personuppgifter för dessa nämnder kan du vända dig till Sandvikens Kommun.

Alternativt kan du vända dig till vårt dataskyddsombud, som bland annat har till uppgift att bevaka att Ockelbo kommun efterlever GDPR.

Dataskyddsenheten
801 84 Gävle kommun
Telefon: 026-17 80 00, begär att få tala med Ockelbos Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombudockelbo@gavle.se

Mer om Dataskyddsombud

Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner har en gemensam organisation för Dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande