Avfall och återvinning

Ditt avfall är ofta en resurs för någon annan och därför är det bästa ifall det kan tas tillvara. Kläder, husgeråd, möbler och annat kan komma till nytta i stället för att bli sopor. Kan det inte återanvändas så kan material eller energi utvinnas.

Hushållsavfall

I Gästrikland ansvarar kommunalförbundet Gästrike återvinnare för hanteringen av hushållsavfall.

På Gästrike återvinnares webbplats finns bland annat information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning och avgifter. På webbplatsen hittar du också en sorteringsguide som hjälper dig att sortera ditt avfall rätt.

Återvinningscentraler

Bemannad återvinningscentral finns på flera orter där du även kan lämna ditt farliga avfall.

Insamling av förpackningar och tidningar

Återvinningsstationerna är obemannade insamlingsplatser för tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas för dig som inte har sortering i ett återvinningsrum eller soprum.

Gästrike Återvinnare ansvarar för skötsel av återvinningsstationerna. Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas, kan du kontakta Gästrike Återvinnare. Kontaktuppgifter samt karta till närmaste återvinningsstation finns på Gästrike Återvinnares webbplats.

Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas kan du anmäla det via formulär.

Trädgårdsavfall

Att slänga trädgårdsavfall, till exempel löv, gräsklipp, vissnade blommor eller sly utanför den egna fastigheten är förbjudet. Rätt sätt att ta hand om trädgårdsavfall är att:

  • Skaffa en egen trädgårdskompost och lägg allt trädgårdsavfall där. All behandling och spridning av trädgårdskomposten måste ske på den egna fastigheten. Fördelen är att om du sköter trädgårdskomposten bra så får du näringsrik kompostjord som är mycket lämplig för rabatter och trädgårdsland.

eller

  • Åk till en återvinningscentral med trädgårdsavfallet. Gästrike återvinnare ser sedan till att små delar, jord och grus siktas bort innan materialet flisas ner och används i produktionen av biogas i Gästrike Ekogas anläggning i Forsbacka. Det finns även möjlighet att skaffa ett abonnemang för trädgårdsavfall via Gästrike återvinnare och få ett kärl som töms regelbundet.

Farligt avfall

Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

Kretsloppsplan och föreskrifter om avfallshantering

Kretsloppsplanen är ett kommunalt strategidokument för att förebygga avfall, minska gifterna i kretsloppet, återanvända, återvinna och bidra till en ren och snygg utemiljö utan nedskräpning. Hemma, i kommunens verksamheter och på andra arbetsplatser. På Gästrike återvinnares webbplats finns aktuella planer och andra dokument om avfallshantering.

Nedskräpning

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till är förbjudet enligt svensk lag. Det gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Om du upptäcker nedskräpning kan du göra en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Som fastighetsägare till permanentbostad i en- eller tvåbostadshus eller fritidsbostad har du möjlighet att ansöka hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning om att befrias från skyldighet att lämna kärl- och säckavfall.

Avfall från företag och verksamheter

För dig som driver företag gäller särskilda regler kring hantering av avfall, farligt avfall samt spillvatten med fett som kräver fettavskiljare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tillhandahåller information för att underlätta en miljösäker hantering för alla företagare.

Skrotbilar och övergivna fordon

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Det är den som äger en övergiven bil som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan