Riktlinjer för bidrag till föreningar

I Ockelbo kommun finns ett stort antal föreningar med olika ändamål och verksamhetsinriktning. Utbildnings- och kulturnämnden fördelar årligen bidrag till föreningslivet. Genom stödet vill nämnden bidra till att föreningslivet kan ha en utvecklande och i vid mening hälsofrämjande verksamhet av god kvalitet som ger möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling samt att föreningslivet ska medverka till bredd och mångfald i kommunens kultur-, idrotts- och fritidsliv.

Vilka föreningar kan få bidrag?

 • Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av
 • Föreningen skall ha minst 10 betalande medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet.
 • Föreningen skall ha sitt huvudsäte, bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Ockelbo kommun.

En förening kan normalt inte påräkna bidrag om den tillhör någon av följande kategorier:

 • Ekonomisk förening
 • Politiska föreningar för vuxna
 • Elevföreningar
 • Religiösa vuxenföreningar
 • Förening knuten till svenska försvaret
 • Stödförening (supporterklubbar m.m.)
 • Stiftelser

Vilken sorts verksamhet prioriteras i bidragsgivningen?

Medel fördelas mellan föreningarna utifrån hur väl föreningens planerade verksamhet anknyter till kommunens Vision 2030 (se bilaga) samt till Utbildnings-och kulturnämndens beslutade prioriteringar:

 • Kultur- och fritidslivet skall vara öppet och tillgängligt för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 år prioriteras.
 • Föreningar med höga ambitioner att utveckla gott ledarskap, kamratskap och jämställdhet prioriteras.

Föreningars förhållningssätt till ANDT - villkor för bidrag

ANDT = samlingsbegrepp för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Barn och ungdomar får ej nyttja tobak i samband med träning, träningsläger, matcher eller andra arrangemang i föreningens regi.

Ledare i barn och ungdomsverksamhet som använder tobak skall i samband med träning, matcher eller andra arrangemang där barn och ungdomar upp till 18 år deltar, göra detta med hänsyn tagen till barn och ungdomar.

Inga narkotiska preparat eller dopningspreparat får förekomma i samband med föreningens verksamhet.

Ingen alkohol får förekomma i verksamhet riktad till åldersgruppen 0-18 år. Detta gäller träning, matcher, läger och fester med mera.

Föreningar som bedriver ungdomsverksamhet ska ha en antagen policy mot alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak. Policyn ska vara känd och accepterad av föreningens ledare, medlemmar och föräldrar. Policyn skall bifogas ansökan om kommunalt bidrag.

Struktur för föreningsbidrag

Tillgängliga medel för föreningsbidrag fördelas årligen på fyra poster; anläggningsbidrag, verksamhetsbidrag, aktivitetsstöd samt investeringsbidrag efter beslut av Utbildnings- och kulturnämnden.

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget avser att bidra till föreningens kostnader för underhåll, arrenden, försäkringar, elavgifter, vatten och avlopp, snöröjning, renhållning, förbrukningsmaterial, drivmedel, personalkostnader samt övriga förekommande driftskostnader för anläggning/fastighet.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget avser att bidra till föreningens kostnader för hyra, IT och telefoni, utbildningskostnader, kontors- och förbrukningsmaterial, annonser, planerade arrangemang samt övriga verksamhetskostnader.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan sökas för långsiktiga och kortsiktiga investeringar.

Aktivitetsstöd

Kommunalt aktivitetsstöd utgår för barn och ungdomar mellan 7-25 år samt för vuxna med funktionsnedsättning enligt samma principer som gäller för det statliga aktivitetsstödet (LOK).

Alla typer av föreningar kan ansöka om kommunalt aktivitetsstöd.

Kommunalt aktivitetsstöd utgår med 50 % av det belopp som riksidrottsförbundet för varje år beslutar skall gälla för sammankomst och deltagartillfälle.

Studiecirklar och aktiviteter under skoltid är inte berättigade till aktivitetsstöd.

Hur går ansökan till?

Anläggningsbidrag, verksamhetsbidrag och investeringsbidrag

Ansökan skall inkomma till Utbildnings- och kulturnämnden senast den 31 mars för det år som ansökan avser. Ansökan skickas per post på adress Ockelbo kommun, Utbildnings- och kulturnämnden, 816 80 Ockelbo.

Blanketter som används är:

 • Föreningsuppgifter (skall inlämnas tillsammans med ansökan om bidrag)
 • Ansökan om anläggningsbidrag
 • Ansökan om verksamhetsbidrag
 • Ansökan om investeringsbidrag

Till bidragsansökan skall bifogas föreningens:

 • Senaste årsmötesprotokoll.
 • Bokslut innehållande resultat- och balansräkning, revisions- och verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhets-/räkenskapsår.
 • Verksamhetsplan och budget för det år bidragsansökan
 • Föreningens stadgar skall inlämnas vid nybildande eller då förändringar av dessa har genomförts.
 • Policy mot alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak (gäller föreningar som bedriver ungdomsverksamhet).

Aktivitetsstöd

Varje år omfattar två ansökningsperioder:

 • 1 jan - 30 jun (våren) med ansökningsdatum senast den 31 augusti.
 • 1 jul - 31 dec (hösten) med ansökningsdatum senast den 28 februari.

Blanketter som används är:

 • Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd
 • Närvarokort

Idrottsföreningar kan istället för att fylla i kommunens närvarokort lämna kopia på ansökan till RF "Laget.se" som bilaga till ansökan.

Beslut om bidrag

Ansökningarna bereds av Utbildnings- och kulturnämndens föreningsbidragsutskott. Utbildnings- och kulturnämnden fattar beslut om bidrag för innevarande år på sammanträde i maj/juni.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av beviljade bidrag sker till föreningens post- eller bankgiro. Bidrag större än 100 000 kr betalas ut vid två tillfällen under året - i juni och september.

Övriga bestämmelser och definitioner

Föreningar som driver allmännyttiga lokaler

Enligt tidigare kommunalt beslut gäller att kommunen skall lämna bidrag till en så kallad allmännyttig lokal per ort i fall då lämpliga kommunägda lokaler saknas. Med allmännyttig lokal menar vi en lokal tillgänglig för alla inom kommunen boende.

För bidrag till föreningar som driver allmännyttiga lokaler gäller samma normer som för övriga föreningar.

Förändring i verksamheten

Förening är skyldig att till kommunen omgående anmäla väsentliga förändringar i verksamheten som påverkar förutsättningarna för erhållna bidrag.

Granskning av verksamheten

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att medge Ockelbo kommun och dess revisorer rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar för granskning.

Medlemskap

För förening som erhåller kommunalt bidrag skall följande krav gällande medlemskap skall vara uppfyllda.

Medlem skall:

 • Ha erlagt den medlemsavgift som föreningen fastställt som årsavgift.
 • Vara individuellt ansluten och upptagen i medlemsmatrikel.

Den som erlägger en avgift (entre-, kurs- eller anmälningsavgift etcetera) och därmed erhåller medlemskap av mer tillfällig natur skall ej anses som medlem.

Tolkning

Kommunen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bidragsbestämmelser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan