Skolskjuts

Ockelbo kommun erbjuder skolskjutsar för elever i grundskolan samt anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola om behov finns med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

I Ockelbo kommun finns Kuxatrafiken: linjelagda turer som är avgiftsfria och öppna för alla att åka med. De allra flesta barn kan åka med de bussarna till skolan. Ingen ansökan krävs. Om man bor på en plats som inte trafikeras av Kuxatrafiken, eller om man önskar skjuts av annan anledning än avstånd till hållplats, behöver man göra en ansökan om skolskjuts.

Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskolan till placeringsskola i Ockelbo kommun samt för elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, till den skola man placerats i. Skolskjuts kan fås mellan bostaden och skolan i direkt anslutning till skoldagen, alltså ej resor till och från fritids.

Kommunen/skolan, entreprenören, förare, föräldrar och elever har alla gemensamt ansvar för att skolskjutsen ska fungera på ett bra sätt.

Föräldrarna ansvarar för elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar för att eleven är i tid till skjutsen. Om eleven missar skjutsen så ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan. Angivna tider i tidtabell är ungefärliga passertider, var ute i god tid för att inte missa din skjuts. För elever med taxiskjuts gäller samma principer, var klar på angiven tid, bilen väntar inte på elever som är sena.

Fullständigt regelverk gällande skolskjutsarna finns att läsa längre ned på denna sida, skolskjutsreglemente.

Elever som inte kan åka med någon av de ordinarie bussförbindelser som finns i kommunens Kuxatrafik ska ansöka om skjuts via kommunens e-tjänst.

Om du har frågor om skolskjuts eller din ansökan kontakta Välkomstcenter.

Välkomstcenter
0297-555 00
Södra Åsgatan 30D

Skolskjutsreglemente ockelbo kommun

Antaget av KF § 25/14, 2014-10-06.

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till elev som går i grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola anordnad av offentlig huvudman, om behov finns med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet (huvudregeln).

(Skollagen kap 10, 32§ + kap 11, 31§ + kap 19, 20 §)

Även elev i förskoleklass har från 2015-01-01 rätt till skolskjuts i Ockelbo kommun. Samma regelverk som för elev i åk 1-3 gäller.

Rätten till skolskjuts gäller mellan bostaden och den skola vars upptagningsområde eleven tillhör. Generellt gäller att elev har rätt till skjuts från sin folkbokföringsadress. Elever med familjehemsplacering eller korttidsboende kan efter särskild ansökan även beviljas skjuts från denna adress.

Ansökan om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning skall styrkas med läkarintyg. Av läkarintygen bör framgå på vilket sätt som funktionsnedsättningen, sjukdomen etc. medför att eleven är i behov av skolskjuts.

Kommunen är inte skyldig att ordna kostnadsfriskjuts till annan skola än den som eleven har som placeringsskola. Dock finns undantag i fall där det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att låta elev få skjuts till annan skola (tilläggsregeln).

Skolskjuts gäller inte till/från grundskolans fritidsverksamhet.

Växelvis boende

Elever med växelvis boende kan ansöka om skjuts från båda adresserna om det växelvisa boendet är av stadigvarande karaktär. Föräldrarna ska ha gemensam vårdnad och båda föräldrarna ska vara folkbokförda i kommunen. Byte sker vid ny vecka och eleven ska gå i någon av kommunen anvisad skola.

Särskild prövning i varje enskilt fall

En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de författningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Samtliga förutsättningar som kan grunda rätt till skolskjuts skall prövas och det skall i varje enskilt fall framgå att prövningen haft en sådan omfattning.

Gymnasieresor

Kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts för elever i gymnasieskolan. Däremot har kommunen skyldighet att stå för kostnaden för dagliga resor med kollektivtrafiken om avståndet mellan bostad och skola är minst 6 km och eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Du kan dock inte få både inackorderingsbidrag och samtidigt få resebidrag.

Avstånd

Avståndet mellan bostaden och skolan/påstigningsplats mäts som den kortast framkomliga vägen. Det ska normalt vara en väg som är framkomlig att gå eller cykla året runt. Att avståndet mäts från bostaden innebär inte att skjutsen per automatik går ända hem.

Förskoleklass samt årskurs 1 – 3 minst 2 km

Årskurs 4 – 6 minst 3 km

Årskurs 7 – 9 minst 4 km

Inom avgränsade bostadsområden skall om möjligt en likformighet råda då rätten till skolskjuts bedöms. Det kan innebära att vissa elever kan bedömas generöst om man bor väldigt nära en kilometergräns likafullt som att andra kan behandlas mer restriktivt av samma anledning.

Väntetider

För elev med väntetid före och/eller efter skoldagen ansvarar skolan för lämplig tillsyn med hänsyn taget till elevens ålder och behov. Väntetiden bör ej överstiga 30 minuter per tillfälle eller högst fyra timmar/vecka. Avsteg från detta kan göras om särskilda skäl råder.

Skoldagens längd bestäms av ett ramschema med start- och sluttider. Inom ramschemat kan det förekomma icke lärarledd tid, något som inte påverkar skjutsarna eller väntetiden. Skolskjutsarna och ramschemat är synkroniserat så långt som det är möjligt. I skolskjutsplaneringen tas också hänsyn till möjligheten att åka med tåg/buss för de som behöver ta sig vidare mot Sandviken/Gävle.

Ansvar

Kommunen/skolan, entreprenören, förare, föräldrar och elever har alla gemensamt ansvar för att skolskjutsen ska fungera på ett bra sätt.

Föräldrarna ansvarar för elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutsen. Föräldrarna ansvarar för att eleven är i tid till skjutsen. Om eleven missar skjutsen så ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan. Angivna tider i tidtabell är ungefärliga passertider, var ute i god tid för att inte missa din skjuts. För elever med taxiskjuts gäller samma principer, var klar på angiven tid, bilen väntar inte på elever som är sena.

Om elev missat skjuts p.g.a. skolans verksamheter är det skolans ansvar att ordna med lämplig hemtransport.

Alla som färdas på sittplats med säkerhetsbälte är skyldiga enligt lag att använda det.

Förälder/vårdnadshavare är skyldiga att avbeställa resor som ej behövs.

Eleven ansvarar själv för eventuellt färdbevis. Nytt färdbevis kan komma att debiteras om det ursprungliga förstörs eller försvinner.

Säkerhet

Om eleven bedöms ha en trafikfarlig skolväg kan skolskjuts beviljas även om avståndskraven ej uppfylls. Trafiksäkerhetsbedömningen görs utifrån elevens ålder och trafikmognad samt rådande trafiksituation.

Transport av skidor, cyklar eller andra skrymmande föremål får ej förekomma i skolskjutsen. Det försvårar utrymning i händelse av olycka och föremålen kan också skada passagerarna.

Byte av skola

Om elev byter folkbokföringsadress under pågående läsår ges möjlighet att gå kvar under innevarande läsår. Det innebär dock inte att eleven per automatik har rätt till skolskjuts.

Självskjuts

Vid speciella omständigheter kan skolskjuts för skolskjutsberättigad elev ersättas med självskjuts som bekostas av kommunen.

Överklagan av beslut

Beslut i skolskjutsfrågor som prövas enligt huvudregeln kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Beslut i skolskjutsfrågor som prövats enligt tilläggsregeln kan överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 10 kapitlet i kommunallagen (1991:900)

Prövningen görs i båda fallen av Förvaltningsrätten i Falun.

Ansökan

Ansökan om skjuts görs inför varje nytt läsår, även du som tidigare haft skjuts ska ansöka vid ny termin och/eller om det blir ändrade förhållanden. Ansökan ska göras i god tid innan skjutsarna ska börja.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande