Projekt i kommunen

Här kan du läsa mer om de olika projekt som Ockelbo kommun deltar i.

Pågående projekt

Ockelbo kommun är samarbetspart i ett projekt med Länsstyrelsen Gävleborg som under 2023 blivit beviljade medel från Tillväxtverket om projektstöd för "Vandringsleder Gävleborg". Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med projektet är ökad vandringsturism i Gävleborgs län med utökad säsong och ökad tillväxt för naturturismföretagen. Projektet beräknas vara klart innan årsskiftet 2024-2025.

Projektet består i upprustning av delar av Gästrikeleden, Hälsingeleden samt Kustleden i sju kommuner i Gävleborgs län. Totalt ska 14,4 mil led rustas upp enligt nationella ramverkets standard för vandringsleder. De åtgärder som ska utföras längs med lederna är grusning, bygga eller rusta spångar, skylta, bygga eller rusta broar samt utföra service på vindskydd, dass, bänkbord och eldstäder.

Ockelbo kommun sökte och beviljades 834 064 kr för upprustning av Gästrikeleden i vår kommun, arbetet kommer att pågå under 2024.

Kontaktperson Lena Hammarlund på Föreningsalliansen Ockelbo och Torbjörn Pant teknisk chef Ockelbo kommun.

logo europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
logotyp tillväxtverket

Ett nytt lägerboende för föreningar i Ockelbo som ges möjlighet till att arrangera lägerverksamhet för barn och ungdomar. Lägerbyggnaden ger möjlighet till uthyrning vilket ger inkomst till föreningarna samt fler besökare till Ockelbo.

Syfte

Behov finns hos föreningar i Ockelbo av ett gemensamt lägerboende. Behov finns även av en samverkan föreningar emellan som kan ske med en gemensamt lägerboende. Intresse finns även av andra föreningar från Mälardalen att hyra boende för läger i Ockelbo. Lägerboendet ligger intill Ugglebo Arena och kan då kombineras med hyra av hallen och konstgräsplanen.

Bakgrund

När Ugglebo Arena blev byggd så ser föreningarna en möjlighet att arrangera fler egna läger samt ta emot läger från andra kommuner - om det finns ett anpassat lägerboende. De får idag tacka nej till ca 10 läger per år från annan kommun. Den lägerverksamhet som finns idag har gott rykte - Ockelbos föreningar är bra på att arrangera läger. En samverkan föreningar emellan stärker oss.

Mål

Vår målsättning är att inbringa fler läger till kommun som ökar besöksnäringen genom att färdigställa byggnaden för lägerboendet. Vid projektets slut har föreningar planerat läger verksamhet i byggnaden för ca 100 personer.

Slutdatum 2024-06-01

 

leader och eulogga

Period: 2023-05-01 – 2023 -12-31.

Samverkansprojekt mellan Ockelbo kommun och Länsstyrelsen Gävleborg.

Projektet Naturnära jobb syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa och nyanlända, samtidigt som det gynnar Ockelbo kommun då det utförs naturvårdsåtgärder i kommunen.

Via projektet ges det möjlighet att utföra åtgärder som gynnar naturvård och friluftsliv, som annars inte har kunnat utföras i brist på resurser. Projektet möjliggör också att utbilda deltagarna för framtida arbete i gröna sektorn.

Vi kommer även att under projektets gång kontinuerligt inventera och bekämpa invasiva arter i kommunen.

Beskrivning av arbetsuppgifter inom projektet:

Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden, samt bekämpning av invasiva arter. Stor vikt kommer läggas vid att röja och underhålla befintliga och nya leder för att främja friluftslivet i kommunen.

Förväntad effekt för naturvården eller friluftslivet:

Lyfta statusen i kommunens natur & friluftsområden. Då det idag är ett eftersatt underhåll eller stagnering i utvecklingen på besöksmål som t ex vandrings/skoterleder, vindskydd, spänger, igenvuxna sjöar & vattendrag. Genom projektet är målet att förbättra dessa områden, samt bekämpning av invasiva arter i kommunen.

Projektet pågår under perioden 1 september 2023 – 31 augusti 2026. UNG finansieras av europeiska socialfonden och Region Gävleborg är projektägare.

Målgrupp

Ung Nu Gävleborg (UNG) Ockelbo är ett delprojekt via Region Gävleborg som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16–29 år.

Syftet med delprojektet är att ungdomar från Ockelbo kommun ska delta i insatser som i sin tur leder till återgång i studier, arbete alternativt komma närmare arbetsmarknaden.
Delprojektet kommer inrikta sig på att till stor del ge individerna ett nära individuellt stöd under så lång tid det behövs för att få till stegförflyttningar.

Metod och aktiviteter

Delprojektet kommer ta vara på de erfarenheter och metoder som funnits i tidigare projekt bland annat i projekten React-EU Ung Nystart och Omstart! Ockelbo. Fokus kommer ligga på individuella insatser såsom motiverande samtal, metoden IPS (Individual placement and support), hälsofrämjande insatser, jobbsök och förstärkt studie och yrkesvägledning.

Stor vikt kommer läggas vid samverkan mellan kommunens enheter, privata företag och vården, detta för att tillsammans arbeta för deltagarnas bästa och tillsammans med både individen och samverkansparternas arbeta för att föra deltagarna i projektet närmare arbete och studier. En tydlig röd tråd igenom hela projektet kommer vara arbetet med de horisontella principerna.

Mikaela Forsberg, Arbetsmarknadsenheten AME, är delprojektägare i vår kommun.

 

Projektperiod november 2022 - oktober 2026.

Målgrupp

Tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd i Sverige i åldrarna 18-65 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Projektets övergripande mål

Skapa en långsiktig hållbar samverkan inom kommunerna och i samarbete med civilsamhällets aktörer. Som utifrån individuella förutsättningar, stärker tredjelandsmedborgares möjligheter till integration och etablering i länet.

Projektmål

Förbättrad samverkan mellan aktörer, utveckla metoder och arbetssätt med individen i fokus. Där målgruppens möjligheter till integration och etablering på arbetsmarknaden stärks genom minskade väntetider, samt ökad möjlighet till nätverk och språkträning.

 • Genom samverkan mellan aktörer vill projektet bidra till en effektivare integrationsprocess, genom att tillvarata metoder och arbetssätt som minskar de strukturella hindren att etablera sig i samhället och komma närmare arbetsmarknaden.
 • Kommuner får stöd att utveckla arbetssätt och metoder som ska främja etablering i det svenska samhället och att målgruppen kommer närmare arbetsmarknaden.
 • Kommunerna kommer inledningsvis att genomföra en kartläggning av integrationsprocessen, ta fram aktivitetsplaner med samverkans forum och koordinering av insatser för att hantera de strukturella hindren för målgruppen; väntetider, praktisk svenska och nätverk.

Projektet bygger vidare på det tidigare kunskapsprojektet Integration Gävleborg 2.0 som drevs av Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Högskolan i Gävle och initierades av partnerskapet Integration Gävleborg.

I projektet Samverkan Gävleborg 2022 är kommunerna i Bollnäs, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Gävle projektparter tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Högskolan i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare och projektet medfinansieras av Europeiska Unionen genom Asyl-, migration- och integrationsfonden.

Parterna i projektet kommer bidra till målet genom att arbeta med individen i fokus. Kommunerna kommer, i egna aktivitetsplaner, identifiera hur de kan utveckla arbetet lokalt. RF-SISU kommer bidra till att målgruppen för att öva på svenska, få kunskaper om hälsa och föreningsliv samt kunna bygga upp nätverk. Högskolan kommer bidra till ett fortsatta lärandet, om insatser som bidrar till integrationen med fokus på individuella anpassningar

Carina Söderbäck, Arbetsmarknadsenheten AME, är delprojektledare i vår kommun. Under hösten 2023 kommer en lokal arbetsgrupp att sättas samman, är du/ni intresserade av att ingå i den för att utveckla samverkan, spåna ideér och nya arbetssätt eller bara vill veta mer om projektet hör av dig/er till Carina på: carina.soderback@ockelbo.se eller 070-414 14 47.

 

logotyp medfinansieras av europeiska unionen och samverkan gävleborg 2022

Avslutade projekt

Fäbod – och Lenåsleden är 2 strategiskt viktiga vandrings- och cykelleder för stora delar av Gästriklands ledstruktur, för de sammanbinder nästan vågrätt genom landskapet med Gästrikeledens västra lederstruktur med den östra.

Lederna har med åren blivit sönderkörda och påverkade av egentligen förbjuden motortrafik samt att vissa partier efter sträckorna har varit för svåra att passera fram för allt med cykel. Därav syftet med detta projekt att utföra fysiska åtgärder som att bygga spänger och broar, lägga ut naturmaterial för att förbättra framkomligheten och höja statusen på lederna.

När åtgärderna är utförda så kommer lederna förbättra och skapa möjligheter till alla som använder ledstrukturerna att ta sig mellan destinationer i både Ockelbo och Sandvikens kommun, dessutom får man vacker naturupplevelse i klassisk fäbod-miljö på köpet.


leader och eulogga

Förstudiens resultat och rekommendationer

Inledning

Lokalavdelningen Friluftsfrämjandet Ockelbo äger Rönnåsstugan och arrenderar marken där stugan står av Kopparfors AB. Övrig mark i Rönnåsens friluftsområde ägs av Kopparfors och ett mindre antal privata ägare. De flesta besökare kommer till Rönnåsen några gånger per år och besöksantalet är något större på sommaren och när det är barmark än på vintern.

De snöfattiga vintrarna har inte gynnat skidanläggningen i området, men vindskydd och grillplatser är populära framförallt vintertid. Förstudien visar att Rönnåsen är ett mycket uppskattat som natur- och friluftsområde. Utifrån undersökning både bland intressenter och kommuninnevånare tolkar vi det som att de flesta önskar en bra balans mellan att bevara de unika naturvärdena i Rönnåsen samt att utveckla och underhålla området med förnuft.

 • Många önskar mer service och större utbud och det är projektets rekommendation att all utveckling som sker anpassas utifrån områdets naturvärden och kulturella prägel.

Insamling från områdets intressenter – markägare, kommun och föreningar

Under projektperioden har möten anordnats för att samla åsikter och diskutera Rönnåsen och de aktiviteter och verksamheter som finns i området. På grund av covid-pandemins restriktioner kring begränsat antal deltagare samt anpassning till olika intresseområden arrangerades separata möten med följande grupper:

 • Markägare
 • Ockelbo kommun
 • Föreningar

De parter och intressenter som verkar i Rönnåsen anser att samarbetet mellan de olika parterna fungerar bra. Det visar sig dock i diskussioner att det finns oklarheter kring ansvar och arbetsuppgifter när det gäller drift och underhåll vilket försvårar utvecklingen av området.

Det är oklart om det finns några avtal som reglerar arrende eller andra uppgörelser. De flesta överenskommelser som finns verkar vara muntliga.

 • Projektet rekommenderar en genomgång av befintliga avtal och se till att ta fram avtal där det finns behov att reglera samarbetet mellan parterna.

I ett möte som arrangerades i Rönnåsstugan deltog följande:

 • Friluftsfrämjandet Ockelbo
 • Ockelbo Skoterklubb
 • Projekt Biking Gästrikland
 • Ulvsta vägarnas Samfällighetsförening
 • Föreningsalliansen Ockelbo

Projektet kontaktade även följande föreningar som inte hade möjlighet att delta i mötet:

 • Wij Bågskyttar Ockelbo
 • Ockelbo Brukshundsklubb

Föreningarna delar åsikten om att samarbetet mellan olika föreningar och övriga intressenter i Rönnåsen fungerar bra. Varje förening har aktiviteter på sina utvalda områden och upplever att det finns tillräckligt med utrymme för alla ska kunna utöva sina verksamheter utan att störas eller störa någon annan förening.

Insamling av synpunkter från kommuninnevånare

För att samla in synpunkter, behov och idéer från innevånarna i Ockelbo kommun kring Rönnåsen tog projektet fram ett frågeformulär som fanns tillgänglig som en digital enkät på kommunens hemsida och som ett frågeformulär i pappersformat. Frågeformuläret hade ett antal frågor med alternativa svar men det fanns även utrymme för att skriva egna idéer och synpunkter. Förstudien skedde anonymt och man behövde alltså inte skriva sitt namn på frågeformuläret.

Förutom på kommunens hemsida fanns frågeformuläret tillgängligt på några platser och för att sprida urvalet, för några utvalda grupper:

 • Ockelbo bibliotek (postlåda för ifyllda frågeformulär)
 • Servicepunkter i Åmot, Lingbo och Jädraås (postlåda för ifyllda frågeformulär).
 • Skolelever i olika åldrar.
 • Pensionärer.
 • Nyanlända.
 • Personer med funktionsnedsättning.

Förankring och kommunikation

För att förankra förstudien och uppmuntra kommuninnevånarna att dela sina synpunkter marknadsfördes projektet i kommunens digitala kanaler. Bland annat spelades en kort video in med uppmaning till att bidra till insamlingen. Projektet beställde ett reportage av lokaltidningen Kuxabladet med bilder och intervjuer vid mötet med föreningar på plats i Rönnåsen. Reportaget publicerades i Kuxabladet nr 213 vecka 22. Inslaget följdes upp av ett reportage på kommunens hemsida.

Sammanställning av insamlingen från innevånare

Efter insamlingens slut kunde projektet konstatera att de flesta även i de utvalda grupperna, valt att svara via enkäten på kommunens hemsida och inte via formuläret i pappersformat.

Resultatet blev enligt följande:

 • Svar via enkät på kommunens hemsida: 133
 • Svar via frågeformulär: 26
 • Totalt 159 svar

Av de personer som lämnade svar fördelades på följande kategorier:

 • Boende: 124
 • Fritidshusägare: 19
 • Turist/besökare: 16

Projektledaren har sammanställt alla svar och presenterat resultatet på ett överskådligt sätt för projektstyrgruppen samt ansvariga för besöks- och turistnäring i Ockelbo kommun. Sammanställningen finns bifogad till denna slutrapport.

Rönnåsstugan

Friluftsfrämjandet har under 75 år ägt och förvaltat Rönnåsstugan. Föreningen hade jubileums-firande i augusti 2021. Stugan är tillgänglig främst sommartid med caféverksamhet i egen regi eller i samarbete med kommunen och AME. Stugan hyrs även ut till möten och fester. Ockelbo kommun har under åren bidragit med att underhålla stugan t ex genom snöröjning och reparationer.

Undersökningen visade att de flesta som besöker Rönnåsstugan lockas av den vidsträckta utsikten över Ockelbo och många uppskattar också sommarcaféet i stugan. I möten med Friluftsfrämjandet och andrar intressenter konstaterar vi att även företag, föreningar och privatpersoner som hyr stugan för möten mm har ett önskemål om att kunna beställa lättare förtäring eller fika i stugan.

Rönnåsstugans kök som används för caféverksamheten är inte godkänt för att laga och hantera mat. Köket och även andra utrymmen i stugan har omfattande renoveringsbehov. Projektets slutsats är även att det behövs en entreprenör eventuellt i samarbete med någon förening som driver caféet för att säkerställa en uthållig verksamhet och ett kvalitativt erbjudande.

I samtal och möten med personer i besöksnäringen konstaterar vi att ett godkänt kök som uppfyller krav för livsmedels-hantering och matberedning för lättare förtäring är en förutsättning för att få en entreprenör eller förening intresserade av driva caféverksamheten.

 • Det finns ett starkt önskemål om att köket rustas upp samt att tillgänglighetsanpassa lokalen bättre. Projektet rekommenderar därför kommunen att om möjligt förvärva Rönnåsstugan och att renovera lokalerna till godkänd standard.

Vägar och underhåll

På uppdrag av Friluftsfrämjandet är det Ulvsta vägarnas samfällighetsförening som ansvarar för underhåll och snöröjning av vägen till Rönnåsen. Samarbetet fungerar enligt representanterna bra. Föreningen får ersättning från Friluftsfrämjandet men även från kommunen. Representanterna från vägföreningen anser att underhållet fungerar bra idag och att ersättningen är tillräcklig men tillägger att om belastningen på vägarna kommer att öka så kommer det är krävas mer underhåll.

 • Projektet rekommenderar att samarbetet utvärderas årligen för att kunna bevaka om besökarantalet förändras så att belastningen på vägarna ökar och ersättningen för underhållet behöver anpassas. En trend är att besökarna vintertid är något färre nu än tidigare samtidigt som antalet sommarbesökare har ökat.

Skidbacken, vindskydd och grillplatser

Skidbacken vid Rönnåsen är omtyckt av framförallt barnfamiljer eftersom backen är flack och lämpar sig bra för skid- och pulkaåkning för barn. Skidbacken och liftarna drivs av Friluftsfrämjandet som har anläggningen öppen under vintern beroende av snöförekomst. Anläggningen har bara varit öppet en kort period under vintern de senaste åren p g a snöbrist. Liftarna är mycket gamla och har stort renoveringsbehov. Både Friluftsfrämjandet och kommunen bedömer att liftarna är i för dåligt skick för att renoveras och en framtida fråga är om det ska investeras i en ny lift.

Vindskydden och grillplatserna vid Rönnåsen är välbesökta, speciellt vintertid. Det är framförallt barnfamiljer som använder rastplatserna som ligger i anslutning till skidbacken. Det är populärt att ta sig till Rönnåsen med skoter men de allra flesta åker bil. I området finns även en värmestuga och toaletter vilka endast är tillgängliga när anläggningen är öppen. Ett mindre antal skidor och skidutrustning finns att hyra.

 • Undersökningen visar att området kring skidbacken med vindskydd och grillplats är mycket populära och projektets slutsats är att många innevånare skulle uppskatta och välkomna en utbyggnad av området. Flera har uttryckt önskemål om tillgängliga toaletter även när anläggningen är stängd.

Aktivitetsområde för barn

Rönnåsen är generellt ett mycket uppskattat område för barnfamiljer. Mullestigen i skogsbrynet med liten kåta och fem stationer med lekfulla aktiviteter nämns flera gånger i undersökningen. Tidigare erbjöd Friluftsfrämjandet barnverksamhet men inte under senare år. Det finns även ett nyanlagt område närmare bilparkeringen ”Äventyrsstigen” med hinderbana för barn.

 • I enkäten som användes i undersökningen fanns förslag till lekpark och cykelramper för barn som fick många röster. Projektets rekommendation är att området utvecklas med barnfamiljer som en viktig målgrupp.

Klapperstensfält och Björngrotta

I Rönnåsens friluftsområde finns även två välbesökta besöksmål, klapperstensfältet och björngrottan. Klapperstensfältet har en tillgänglighetsanpassad stig och ramp. Stigen ned till björngrottan är brant och bitvis svårtillgänglig. Under möten med markägarna framfördes farhågor för att någon besökare halkar och skadar sig. Stigen behöver ses över, röjas och märkas upp.

 • Projektet rekommenderar därför att stigar och leder borde ses över ur ett tillgänglighets-perspektiv och att varningsskyltar sätts ut som informerar om branta och avancerade stigar. Även försäkringsfrågan behöver ses över t ex vem som har ansvar för grupper av besökare vid arrangemang m.m.

Leder och stigar

Cykling som önskad aktivitet får höga poäng i insamlingen kring aktiviteter från allmänheten men även ett utegym. Det finns ett flertal uppmärkta stigar och leder för vandring och cykel i området runt Rönnåsen. Trenden visar tydligt att antalet både cyklister och vandrare har ökat. Projekt Biking Gästrikland som var ett besöksnäringsprojekt har under 2020 och 2021 haft en delaktivitet att kartlägga och skylta upp befintliga MTB-stigar för att öka tillgängligheten.

 • Undersökningen visar att det är många som tycker det är viktigt att det finns informativa skyltar och annan turistinformation även för vandrare. Många anser att det är viktigt att ha tillgång till turistinformation och det är projektets förslag att skyltar och besöksmaterial ses över.
 • En bekymmersam utveckling är antalet fyrhjulingar som kör sönder den sårbara naturen runt stigarna har ökat. Flera mötesdeltagare menade att ytterligare åtgärder behöver genomföras för att hejda framfarten av fyrhjulingar i skogen. Projektet föreslår att kommunen ser om ytterligare åtgärder kan vidtas för att förhindra olovlig körning.

Övrig information kring Rönnåsen

Förslag kring naturreservat

Det finns ett förslag från Länsstyrelsen Gävleborg att skapa ett naturreservat av vissa delar av frilufts- och naturvårdsområdet vid Rönnåsen. Under förstudien kontaktades Länsstyrelsen för mer information. Under maj och juni inledde Länsstyrelsen en fas där markägarna kontaktades för att diskutera ersättning för mark som föreslås ingå i naturreservatet. Den mark som berörs är marken där Rönnåsstugan står samt området norr om stugan med tillgängliggjorda leder, barnområde och den östra branta delen som vetter mot klapperstensfält, björngrottan och vidare mot Högbacken. Ett naturreservat ses ytterligare kunna förstärka möjligheterna både för kommunen, markägare, destinationsbolag, företag och föreningar att marknadsföra Rönnåsen som ett natur- och friluftsområde som erbjuder attraktiva naturupplevelser både sommar som vinter.

 • Projektets slutsats är att naturreservatet välkomnas av såväl markägare, intressenter och innevånare. Fortsatt kontakt med Länsstyrelsen är nödvändig för att följa utvecklingen kring planerna och förslaget kring naturreservatet. Speciellt markägarna uttrycker behov av större tydlighet i vilka regler och begränsningar som reservatet kommer att innebära.

Förslag till handlingsplan och nästa steg

Utifrån genomförd analys och utvärdering föreslår projektet en handlingsplan och ger följande rekommendationer:

Aktivitet/Åtgärd:
 • Ockelbo kommun och Föreningsalliansen tar initiativ till att diskutera med Friluftsfrämjandet kring Rönnåsstugans framtid och verksamhet. Det är projektets rekommendation att Ockelbo kommun om möjligt förvärvar Rönnåsstugan för att säkerställa drift och underhåll. Kommunen bör säkerställa att Friluftsfrämjandet även i framtiden kan bedriva sin verksamhet i stugan t ex genom arrende.
 • Se över förekomsten av avtal mellan berörda parter i Rönnåsen och samla dessa med mål att ingå nya avtal med tydliga ansvarsområden och åtaganden.
 • Skapa en Rönnåsengrupp med ingående parter i syfte att säkerställa underhåll, investeringar och utveckling av Rönnåsen. Ansvarig sammankallande utses som arrangerar kontinuerliga träffar.
 • För att stärka besöksnäringen i Ockelbo bör Rönnåsengruppen undersöka marknaden och skapa goda samarbeten med destinationsbolag, företag och föreningar i Ockelbo och Gästrikland som är intresserade av att skapa kvalitativa erbjudanden och arrangera aktiviteter i Rönnåsen.
 • Gruppen bör även ge förslag till hur parterna kan marknadsföra Rönnåsen som natur- och friluftsområde och se möjligheter att samverka med andra parter för att utnyttja andra nätverk och kanaler.
 • Rönnåsengruppen ska med utgångpunkt från förstudiens resultat ta fram en handlingsplan med förslag till vilka områden som ska prioriteras när det gäller utveckling.
 • Möte för att fatta beslut om handlingsplanen. Beroende av förslag till investeringar och åtgärder sammankallas berörda beslutsfattare.
 • Eventuellt ansöka om medel för att upprätta nytt projekt för att genomföra åtgärder enligt fattade beslut.
 • Årlig utvärdering av samarbetet rekommenderas och återkoppling till kommunen och Föreningsalliansen.

Författat av:
Projektledare Katarina Hansson
Handledare Lena Hammarlund

 

leader och eulogga

Kommunen har genom ett stöd från landsbygdsprogrammet, som kommunen nu beviljats via länsstyrelsen, kunnat satsa på ett projekt för att utveckla Rönnåsens friluftsområde i samarbete med friluftsfrämjandet. Redan har man iordningställt stigen fram till det norra klapperstensfältet och byggt en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform. Man kan nu vandra från Mullestigen ut till klapperstensfältet och beundra utsikten och spåren från vågornas kraft som skapat så kallade klapperfält.

Under hösten kommer man också att iordningställa en äventyrsstig för barn i anslutning till den stora parkeringen som ligger vid skidliften.

Förutom utsiktsplattformen och äventyrsstigen för barn ska skyltar med fakta kring geologin från SGU, en utsiktskarta vid toppstugan samt en översiktskarta över området utplaceras för att det ska bli enklare att hitta i området. Rönnåsen är ett av kommunens mest värdefulla natur- och friluftsområde för allmänheten, men området lockar också många besökare till kommunen, därför är det viktigt att fortsätta att utveckla området för turism och rekreation.

logo europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektet handlar om att skapa goda förutsättningar för att utveckla Testeboån som naturresurs för hållbart fiske. Testeboån rinner från Ockelbo genom Gävle till havet.

Projektet ska bilda en organisation kring Testeboån. Representanter i styrelsen ska bestå av av fiskerättsägare, markägare, intresseorganisationer, Ockelbo kommun och Gävle kommun.

Huvudfrågor är att skapa fria vandringsvägar för havsvandrande fiskarter ända till källflödena, restaurera flottledsrensade sträckor, vilket även främjar de stationära arterna. Arbeta för att höja statusen i Testeboåns vattensystem till gagn för fiskar och besöksnäringen.

Projektet pågår till december 2019.

Projektledare Henrik Ricknell.

logga leader och europeiska havs och fiskerifonden

Inom projektet Samtal pågår möts människor för att samtala om normer, värderingar och kulturkrockar. Man erbjuds också information om viktig samhällsorientering

Projektet handlar om att sprida kunskap som kan leda till att minska spekulationer, missförstånd och onödig friktion mellan grupper i samhället. För att uppnå detta ska projektet bidra till att hitta mötesplatser för olika aktiviteter och samtal.

Målet är att det ska finnas en större förståelse oss Ockelbobor emellan samt att grogrunden för spänningar och främlingsfientlighet ska minska.

Projektet pågick från september 2018 till maj 2019.

Projektledare Marie Sjöberg.

leader och eulogga

Biking Gästrikland är ett projekt initierat av näringslivet, med syfte att utveckla besöksnäringen och företagens förutsättningar att utveckla sig inom cykelturism. I projektet sammanbinder vi Gästriklands unika bredd och möjlighet att erbjuda långa ledsystem i varierad och naturskön terräng i nära anslutning till destinationer och service.

Målbilden i projektet är att skapa tydlig & enhetlig skyltning utefter lederna, affärsutvecklingsinsatser, bygga varumärke och stärka näring-samt föreningsliv med nya möjligheter till att paketera och bredda affärsmöjligheterna inom cykelturism.

Vår natur och vildmark upplever man endast efter ett par timmars tåg eller bilresande från några av Sveriges största städer. Med detta projekt ser vi till att skapa bra förutsättningar för näringen att möta den växande cykelturismen, fler reseanledningar till Gästrikland, vilket i sin tur kommer generera fler arbetstillfällen och nystartade företag.

Projektet pågick till december 2022.

logga leader och europeiska regionala utvecklingsfonden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande