Taxekatalog 2023

Taxekatalog för Ockelbo kommun som gäller socialnämnden, kommunstyrelsen och utbildnings- och kulturnämnden.

Socialnämnden

Omvårdnadstaxa

Gäller från 2023-01-01

Taxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omsorgsbehovet för den som har hemtjänst. Den som bor i särskilt boende debiteras enligt nivå 3.

Omvårdnadstaxa

Nivå

Antal timmar per månad

Avgift

1

- 3

547 kronor månad

2

4- 9

1138 kronor månad

3

10 -

2359 kronor månad

Avlösarservice

Gäller från 2023-01-01

Avgift för avlösarservice debiteras enligt omvårdnadstaxan utifrån antal timmar per månad.

Trygghetstelefon

Gäller från 2023-01-01

Avgift för trygghetstelefon - 275 kronor månad.

Avgift för GPS-larm - 275 kronor månad. Ingår ej i omvårdnadstaxan i nivå 3.

Avgiften för trygghetstelefon i särskilt/eget boende ingår i omvårdnadstaxan i nivå 3.

Matavgift

Gäller från 2023-01-01

Matdistribution hemtjänst - 70 kronor portion.

Lunch trygghetsboende - 70 kronor portion.

Lunch daglig verksamhet - 70 kronor portion.

Korttidsvistelse vuxna SoL/LSS

Gäller från 2023-01-01

Mat - 120 kronor dag. Höjer med 5 kronor.

Vårdavgift (endast SoL) - 115 kronor dag.

Hemsjukvård

Gäller från 2023-01-01

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.

Boende i ordinärt boende - 375 kronor för varje påbörjad månad.

Boende i särskilt boende enligt SoL och LSS - ingen avgift.

Dagvård - dementa

Gäller från 2021-01-01

Mat - 80 kronor dag

Dagavgift - 0 kronor dag

Transport avliden

Gäller från 2023-01-01

Avser boende på Bysjöstrand samt inskrivna i Hemsjukvården. 1000 kronor.

Särskilt boende Bysjöstrand

Gäller från 2023-01-01

Hyra

Lägenhet i kvm

2023

26

4621 kronor månad

29

4952 kronor månad

32

5282 kronor månad

41

6271 kronor månad

48

7040 kronor månad

58,5

8193 kronor månad

Mat

Gäller från 2017-01-01

3500 kronor månad

Omvårdnad

Gäller från 2023-01-01

2 359 kronor månad*

*Maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan. I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård (ej läkarvård).

Madrass

Valfritt - 50 kronor månad.

Parboende

Hyra - Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand. Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.

Mat

Gäller från 2020-01-01

3500 kronor månad.

Serviceavgift

Gäller från 2018-01-01

300 kronor månad.

Madrass

Gäller från 2018-01-01

50 kronor månad.

Gruppbostad LSS

Gäller från 2023-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen

Lägenhet i kvm

2023

34,5

5395 kronor

38

5709 kronor

Servicebostad

Hyra lägenhet i anslutning till servicebostad

Lägenhet i kvm

2023

46,3

5512 kronor

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare

Gäller från 2023-01-01

Hyra - 3900 kronor månad

Mat - 3600 kronor månad

Korttidsvistelse för barn LSS

Gäller från 2021-01-01

Mat - 80 kronor per tillfälle

Familjerådgivning

Gäller från 1995-01-01

Avgift familjerådgivning - 100 kronor per besök

Avgifter alkohollagen

Gäller från 2023-01-01

Räknas upp genom PKV = prisindex för kommunal verksamhet. Beslutas av Socialnämnden i Gävle.

PKV 2023 5%.

Tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd. Består av en grundavgift och en rörlig avgift och debiteras årligen.

Grundavgift - baseras på serveringstid

Avgift

Serveringstid till klockan 24:00

1607 kronor

Serveringstid till klockan 01:00

3212 kronor

Serveringstid till klockan 02:00

4818 kronor

Rörlig avgift - baseras på årsomsättning i kr

Avgift

- 250 000

3212 kronor

250 001 - 500 000

4818 kronor

500 001 - 1 000 000

6424 kronor

1 000 001 - 2 000 000

9637 kronor

2 000 001 - 3 000 000

11 242 kronor

3 000 001 - 4 000 000

12 983 kronor

4 000 001 - 5 000 000

14 723 kronor

5 000 001 - 6 000 000

16 463 kronor

6 000 001 - 7 000 000

18 203 kronor

7 000 001 - 8 000 000

19 942 kronor

8 000 001 - 9 000 000

21 683 kronor

9 000 001 - 10 000 000

23 421 kronor

 

Stadigvarande slutet sällskap

Grundavgift

Avgift

För näringsidkare och vid cateringverksamhet.

2009 kronor

Föreningar och klubbverksamhet.

1272 kronor


Folkölsförsäljning

Fast tillsynsavgift

Avgift

För helt kalenderår per försäljningsställe.

1339 kronor

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli.

803 kronor

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver verksamhet högst fem månader per år.

803 kronor


Serveringstillstånd

Avgift

Avgift

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inklusive kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap.

9369 kronor

Stadigvarande cateringtillstånd inklusive kunskapsprov.

9369 kronor

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid.

4684 kronor

Stadigvarande tillstånd för gemensamt

serveringsutrymme.

4684 kronor

Bolagsändring.

5354 kronor

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe inklusive kunskapsprov.

6692 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller högst sju dagar inklusive kunskapsprov och tillsynsavgift.

5354 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som har längre giltighetstid än sju dagar inklusive kunskapsprov och tillsynsavgift.

6692 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka tidsperiod om högst två månader inklusive kunskapsprov och tillsynsavgift.

8030 kronor

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid.

2009 kronor

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang inklusive kunskapsprov.

4015 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av

näringsidkare i tillfällig lokal.

1607 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap föreningsfester, personalfester med mera i egen regi.

1071 kronor

Kunskapsprov inklusive två omskrivningar i samband med ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.


1607 kronor

Kommunstyrelsen

Taxor för kopiering och fax

Taxor

Avgift per sida

Svartvit kopia

2 kronor

Färgkopia

5 kronor

Fax

3 kronor

Gäller från 2010-01-01

Avgift för utlämnande av kopia på allmän handling

Antal sidor

Svartvit A4

Färg A4

Sida 1-9

Gratis

7 kronor sida

Sida 10

50 kronor

7 kronor sida

Sida 11-

2 kronor sida

7 kronor sida

Gäller från 2021-01-01

Den som så önskar kan kostnadsfritt ta del av allmän handling i kommunens lokaler. Den som vill ha papperskopia på allmän handling betalar en avgift enligt tabell samt eventuellt porto.

Tomtpriser

Gäller från 2003-01-01

Kommunexploaterad bostadstomt för friliggande småhus - 75 kronor per kvadratmeter.

Felparkeringsavgifter

Gäller från 2017-01-01

Felparkeringsavgift - 500 kronor dygn

Lokalhyror

Lokal

Hyra max 4 timmar

Lilla Vänortsrummet

250 kronor

Stora Vänortsrummet

400 kronor

Musikrummet

200 kronor

Gäller från 2005-01-01

Fullmäktige erlägger avgift enligt KF 2003-03-10 §5.
Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

Torghandelstaxa

Plats

Upplåtelsens ändamål

Kr/dag inkl. el
230 V

Kr/dag inkl. el 400 V

1-3

Marknadsstånd 9 kvm

100

130

4

Marknadsstånd 16 kvm

180

210

Gäller från 2024-01-01

För ideella föreningar, skolklasser och liknande tas ingen avgift ut, gäller platserna 1-4.

Under valår inom perioden 1 aug – 30 sept tas ingen avgift ut för valstugor, gäller platserna 1-4.

Under Ockelbo Sommar- & Vintermarknad hyrs torgplatser inte ut, gäller platserna 1-4.

Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län

För färdtjänsttaxa hänvisas till Xtrafiks webbplats. Länk till annan webbplats. Taxan regleras årligen via index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs län”.

VA-Taxa

För VA-taxa hänvisas till Gästrike Vattens webbplats. Länk till annan webbplats.

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa

För taxa hänvisas till Gästrike Räddningstjänsts webbplats. Länk till annan webbplats.

Utbildnings- och kulturnämnden

Folkbiblioteket

Gäller från 2017-01-01

Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt

I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:

Ersättningar för förlust av medier

Föremål

Avgift

Vuxenbok/ljudbok

300 kronor

Barnbok/ljudbok

200 kronor

Film

500 kronor

Musik-CD

200 kronor

Tidskrift

50 kronor

CD-rom/TV-spel

700 kronor

Språkkurs

500 kronor

Barn-cd och DAISY-skiva

150 kronor

Lånekort – tas ut från 18 år

20 kronor

Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Övriga avgifter, inklusive moms

Föremål

Avgift

Kopior, per styck

2 kronor

Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m

Gratis

1-5 kopior ur uppslagsböcker

Gratis

Kopior från andra bibliotek

Faktisk kostnad

Inplastning A4, per styck

5 kronor

Inplastning A3, per styck

10 kronor

Kontrollantarvode

Gäller från 1991-10-01

Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den som anordnar lotterierna. Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej överstiga 2 000 kronor.

Kulturskolan

Gäller från 2024-01-01

Terminsavgift

Aktivitet

Avgift

Gruppaktivitet kör / ensemble

300 kronor

Aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument)

500 kronor

Biinstrument per termin

250 kronor

Hyra av instrument per termin

250 kronor

Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen

1800 kronor

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje syskonet på samma folkbokföringsadress.

Inomhusanläggningar

Gäller från 2024-01-01

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.

Kuxahallen


Kategori 1

Kategori 2

Vuxna, per timme.

300 kronor

400 kronor

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år, per timme.

150 kronor

150 kronor

Tennis per timme.

200 kronor

250 kronor

Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 10 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)

A-lokalen


Kategori 1

Kategori 2

Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria.

250 kronor


Frivilliga organisationer.

Gratis


Övriga bidragsberättigade föreningar.

150 kronor

250 kronor

A-lokalen kan inte hyras ut till fester eller liknande när verksamhet pågår i Kuxahallen.

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

Åbyggeby Landsbygdscenter


Kategori 1

Kategori 2

Idrottshall, per timme.

300 kronor

400 kronor

Barn- och ungdomsverksamhet, per timme.

150 kronor


Tennis per timme.

200 kronor

200 kronor

Matsal, per timme.

150 kronor

200 kronor

Konferenslokal, per timme.

150 kronor

200 kronor

Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn.

1500 kronor

2000 kronor

Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme.*

200 kronor


*lägst 2000 kronor per uthyrningstillfälle.

Ockelbo sim & friskvårdscenter

Gäller från 2021-01-01

Simhallen

Aktivitet

Kostnad

Enkelbesök vuxna

70 kronor

Enkelbesök barn 4 - 16 år

30 kronor

Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna

150 kronor

Rabattkort 10 besök, vuxna

600 kronor

Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år

250 kronor

Årskort vuxna

1100 kronor

Årskort barn 4 - 16 år

600 kronor

Årskort pensionär

700 kronor

Rabattkort 10 besök pensionär

400 kronor

Enkelbesök pensionär

50 kronor

Hyra simhallen vardagar, per timme

600 kronor

Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal

1000 kronor

Simundervisning, 6 gånger

600 kronor

Aqua bike – enkelbesök

80 kronor

Aqua bike – 10 besök

700 kronor

Infrabastu 30 min (190kr med bad)

130 kronor

Infrabastu 60 min (250kr med bad)

200 kronor

Infrabastu 10 ggr kort

1 150 kronor

Friskvårds- och rehabanläggning

Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av gymlokal med Actic i syfte att de där ska bedriva friskvård, gym och annan träningsverksamhet.

Lokaler

Gäller från 2024-01-01

Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården och Kulturstationen överförs till utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01, KS §44/05.

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga
Verksamheten är inte belagd med moms.

Lokaler i skolor

Plats

Kategori 1

Kategori 2

Gymnastiksal, per timme.

150 kronor

200 kronor

Slöjdsalen Perslunda, per timme.

150 kronor

200 kronor

Hörsalen Perslunda, per timme.

200 kronor

250 kronor

Matsal, per timme.

200 kronor

250 kronor

Ingen uthyrning av köken. Med evenuellt undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal kan upprättas.

Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver. (KF beslut 2003-06-23, § 60)

Läger

Övernattning per deltagare/dygn - 100 kronor.

I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar - dock lägst 500 kr / uthyrningstillfälle. Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

Kulturstation

Plats

Kategori 1

Kategori 2

"Garage", per tillfälle.

500 kronor

600 kronor

Café, per tillfälle.

200 kronor

250 kronor

Dramarummet, per tillfälle.

200 kronor

250 kronor

Gäller från 2024-01-01

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.

Barnomsorgstaxa

Gäller från 2024-01-01

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen styrs av föräldrarnas arbetstid/studier/restid.

Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon har rätt till 15 timmar/vecka. Förskolan fastställer vistelsetiden.

Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar som nyttjas. Avgift uttages månadsvis tolv månader per år.

Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel månadsavgift efter skolbarnomsorgstaxan.

Skolverket har beslutat att den högsta avgiftsgrundande inkomsten för maxtaxa 2024 ska vara 56 250 kronor per månad.

Avgift i förskoleverksamhet

Avgift

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 688 kronor/månad

Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kronor/månad

Avgift i skolbarnomsorg

Avgift

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 125 kronor/månad

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 563 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 563 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan