Familjerätt

Familjerätten svarar för information, rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor. Hos familjerätten kan man få hjälp med information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Vi erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är oense om frågor kring de gemensamma barnen.

Vi handlägger medgivandeutredningar inför adoption samt fastställer faderskap för barn till ogifta föräldrar. Föräldrar som är överens, eller som genom samarbetssamtal kommer överens, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet gäller på samma sätt som ett beslut i domstol. Familjerätten utför även utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge på begäran av domstolen.

Vårdnad/boende/umgänges utredningar

- I de fall tvist uppstår om vårdnad och umgängesrätt med barn görs en vårdnadsutredning.
- I utredningen som görs av en socialsekreterare kontaktas även andra myndigheter och personer som är av betydelse för utredningen.

Samarbetssamtal

Samarbetsavtal är frivilliga samtal för att föräldrar ska få stöd för att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna måste vara överens om att ha samarbetssamtal. Inga journalanteckningar förs och man registreras inte. Föräldrar kan skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänns av socialtjänsten. Avtal kan gälla tills vidare eller vara tidsbegränsade. Syftet är att hjälpa föräldrar att följa sina egna överenskommelser om barnen.Man kan få rådgivning om vårdnad, boende och umgänge. Det går bra att ringa anonymt. Frågor om underhållsbidrag handläggs av Försäkringskassan.Vid tvister mellan föräldrar kan Tingsrätten begära yttrande eller utredning från socialtjänsten om vårdnad, boende och umgänge. I vissa fall kan Tingsrätten ge socialtjänsten i uppdrag att genomföra samarbetssamtal. Tingsrätten får då rapport om hur samtalen utfallit, det vill säga om föräldrarna kommit överens eller inte.

Familjerådgivning är fristående från socialtjänsten. Inga journaler förs.

Informationssamtal

Från och med 1 januari 2022 behöver du ett intyg om att du har deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgängesfrågor för att du ska kunna stämma den andra föräldern i Tingsrätten.

Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för dig och din medförälder.

Ta kontakt med reception på telefonnummer 0297 555 67 så bokar vi tid.

Adoptioner

Socialsekreterare informerar om hur medgivande till adoption går till. Det blivande adoptionshemmet utreds och man måste genomgå föräldrautbildning
Beslut om medgivande fattas av Socialnämnden.

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet/föräldraskapet fastställas.
Vikten av att fastställa faderskap/föräldraskap är framför allt utifrån barnets rätt till sitt biologiska ursprung, arv och försörjning, men det kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Om föräldrarna inte har bekräftat faderskapet via e-tjänsten inom de första 14 dagarna, får familjerätten i kommunen där barnet är folkbokfört automatiskt en underrättelse från Skatteverket att barnet är fött. Familjerätten skickar därefter ett brev till mamman där hon ombeds ta kontakt med familjerätten för att boka tid för besök avseende fastställande av faderskap/föräldraskap.
Om barnet föds hemma ska mamman göra en födelseanmälan till Skatteverket inom en månad.

När ett barn föds där mamman inte är gift, får hon automatiskt ensam vårdnad om barnet. Vid besöket hos familjerätten kan föräldrarna samtidigt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Vill de vänta med att anmäla om gemensam vårdnad kan det göras vid ett senare tillfälle, då är det Skatteverket de vänder sig till. Blanketter för anmälan finns på Skatteverkets hemsida. Anmälan ska undertecknas av båda föräldrarna.

Föräldrar kan kontakta familjerätten för att boka tid för besök innan barnets födelse, men faderskapet\föräldraskapet fastställs inte förrän familjerätten får underrättelse från Skatteverket att barnet är fött.

SocialförvaltningenSocialkontoret reception
0297-555 67
Torggatan 7, Öppettider 08:00-12:00 13:00-15:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan