Anslagstavla

På Ockelbo kommuns officiella anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll och delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

På anslagstavlan publiceras också andra beslut, kungörelser och information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas anslagstavlan.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll för sammanträdet 11 mars 2024, §§ 1-34 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-03-15 till 2024-04-08.

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämndens protokoll för sammanträdet 14 februari 2024, §§ 1-19 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-02-20 till 2024-03-13.

Socialnämnden

Socialnämndens protokoll för sammanträdet 11 april 2024, §§ 17-25 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-04-12 till 2024-05-04.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds protokoll för sammanträdet 19 mars 2024, §§ 38-59 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-03-25 till 2024-04-16.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 26 mars 2024, §§ 28-46 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-04-03 till 2024-04-25.

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämndens protokoll för sammanträdet 20 februari 2024, §§ 260-269 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-02-20 till 2024-03-13.

Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbund Gävleborgs protokoll för sammanträdet 22 mars 2024, §§ 12-25 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-03-25 till 2024-04-16.

Företagshälsovårdsnämnd

Företagshälsovårdsnämndens protokoll för sammanträdet 15 december 2023, §§ 35-41 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2023-12-21 till 2024-01-11.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhets protokoll för sammanträdet 9 februari 2024, §§ 1-9 har justerats. Tillkännagivandet anslås 2024-02-13 till 2024-03-06.

Anslag av underrättelse om antagande

Detaljplan för Prästbordet 1:55 med flera, Sjöbacken - Underrättelse om granskning

Detaljplanens syfte är att säkerställa att de allmänna intressena tillgodoses samt att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheter i tätorten som också har nära anslutning till tätortsnära natur. Användningen av området ändras genom ny plan till centrum samt badplats och park.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget bedöms stämma överens med intentionerna Ockelbo kommuns översiktsplan.

Detaljplaneförslaget finns under granskningstiden 2024-04-05 till 2024-04-21 (2 veckor) tillgänglig på www.sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter senast 2024-04-05. Synpunkter lämnas via e-tjänsten på webbplatsen, via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:

Sandvikens kommun

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

811 80 Sandviken

Märk brevet med planförslagets rubrik.

Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa skriftligen senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplan för Prästbordet 1:34, Ockelbo kommun

(diarienummer VGS-PL-2023-7)

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har genom beslut den 12 mars 2024, §44, antagit detaljplanen.

Beslutet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla www.ockelbo.se Länk till annan webbplats. den 25 mars 2024.

Alla handlingar i ärendet finns tillgängliga på webben https://sandviken.se/pagaendeplanuppdrag Länk till annan webbplats.

De sakägare som senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter, som inte tillgodosetts eller har annan grund enligt Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 11 § får överklaga planen.

Överklagande ska ställas till Mark- och miljödomstolen men lämnas in eller skickas till:

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken
eller via mejl till: vgs@sandviken.se

Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått er skrivelse senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (se ovan).

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

Underteckna skrivelsen och ange postadress och telefonnummer.

Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan ni vända er till planenheten vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, tel 026-24 00 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan