Regler och riktlinjer

Här hittar du information om vilka regler och riktlinjer som gäller för förskola och fritidshem.

Information

Följande är taget ur kapitel 8 i Skollagen 2010:800.

Erbjudande av förskola

§ 3

Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).

§ 4

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.

§ 5

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

§ 6

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

§ 7

Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Ansökan om förskoleplats

 • Lämna in ansökan senast 4 månader innan.
 • Förskoleplats kan erbjudas tidigast från och med den dag barnet fyller ett år.
 • För 3-5 åringar erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka.

Erbjudande och fördelning av förskoleplats

Följande är taget ur kapitel 8 i Skollagen 2010:800.

Erbjudande av plats

§ 14

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

Placering vid en förskoleenhet

§ 15

Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.

Riktlinjer i Ockelbo kommun:

 • Barn i behov av särskilt stöd.
 • Barn som har syskon ges förtur i mån av plats.
 • Byte av förskoleplats, ansökan ska lämnas in senast 28 februari för byte i augusti/september. Övrig tid på året går aktuell kö före.
 • Aktuell kö.
 • Byte av förskoleplats sker i mån av plats i augusti/september om ansökan lämnats in senast 28 februari.

Nyttjande av plats - närvarotider

Vid arbete eller studier

 • Närvarotiden för barnet styrs av vårdnadshavares arbetstid, studietid samt skälig restid och sovtid, max 8 timmar, vid nattarbete.
 • Schema över närvarotiden ska läggas in och hållas uppdaterade i lärplattform av vårdnadshavare. Ändringar ska alltid meddelas till förskolan via lärplattform eller i direkt dialog med personalen. Bemanning och matportioner planeras utifrån barnens närvarotider. Vid specialkost är detta extra viktigt!
 • Rektor kan begära in arbetsschema eller studieintyg från vårdnadshavare.
 • Vid oanmäld sammanhängande frånvaro i 30 dagar betraktas platsen som uppsagd. Platsen förloras och avgift debiteras för frånvarotiden samt uppsägningstiden.
 • Möjlighet kan finnas att lämna barn som har behov av sovtid på förskolan före lunch trots att arbetstiden eller studietiden infaller senare på dagen. Samråd skall ske med personalen på avdelningen.
 • Vid vårdnadshavares schemalagda ledighet erbjuds barnet (1-5 år) minst 15 timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag till torsdag kl 09.00-14.00. Gäller ej under grundskolans lov, vid ledig vårdnadshavare under lov är barnet ledig.
 • I familjer där endast en är vårdnadshavare, utgår barnets vistelsetid enbart utifrån vårdnadshavarens behov, även om sambo, make eller maka är föräldralediga eller arbetssökande.

För arbetssökande

 • Barn 1-5 år som betalar avgift för platsen, har rätt till minst 15 timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag till torsdag kl 09.00-14.00. Vid arbete gäller vårdnadshavares arbetstid och skälig restid. Vid lediga dagar gäller grunden för placeringen tisdag til torsdag kl 09.00-14.00 oavsett arbete måndag eller fredag.
 • Arbetssökande vårdnadshavare kan vid besök på arbetsförmedling eller vid anställningsintervju utöka vistelsetiden i samråd med personalen på avdelningen. Rektor kan begära in intyg från vårdnadshavare.

Vid föräldraledighet med annat barn

 • Barn 1-5 år, har rätt till 15 timmar/vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag till torsdag kl 09.00-14.00.
 • I familjer där endast en är vårdnadshavare, utgår barnets vistelsetid enbart utifrån vårdnadshavarens behov, även om sambo, make eller maka är föräldralediga eller arbetssökande.

För studier vid föräldraledighet

 • Vårdnadshavare som studerar under sin föräldraledighet kan ansöka om utökad vistelsetid för det äldre barnet på förskolan. Vårdnadshavare ansöker skriftligt till rektor och anger omfattning och bifogar antagningsbesked.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning eller ledighet med havandeskaps- eller graviditetspenning

 • Vårdnadshavare som är sjukskriven eller ledig med havandeskaps- eller graviditetspenning får under första veckan nyttja förskoleplatsen för sitt barn enligt ordinarie vistelsetid, därefter gäller 15 timmar per vecka.
 • Ytterligare behov utöver 15 timmar per vecka ansöker vårdnadshavare skriftligt till rektor och anger omfattning och skäl, läkarintyg bifogas.

Vid vårdnadshavares semester

 • Under vårdnadshavares semester ska barnet vara ledigt.
 • Eventuella undantag kan göras i samråd med rektor.

Vid syskons sjukdom

 • Barn som har syskon hemma på grund av sjukdom har rätt att nyttja sin förskoleplats enligt ordinarie vistelsetid, under förutsättning att tiderna är inom förskolans ordinarie öppethållandetider.
 • Undantag vid vinterkräksjuka och andra smittsamma sjukdomar då barnet stannar hemma.

Barns sjukdom mer än fyra veckor

 • Vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än fyra veckor beviljas nedsättning av avgiften med halva månadskostnaden. Sjukdomen ska vara anmäld till förskolan. Läkarintyg ska kunna uppvisas.

Allmän förskola

 • Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola 15 timmar per vecka, minst 525 timmar per år avgiftsfritt.
 • 15 timmar per vecka på av förskolan anvisad tid, vanligen tisdag till torsdag kl 09.00-14.00.
 • Allmän förskola följer samma läsår som grundskolan när det gäller terminsstart/slut och lovdagar. Enbart allmän förskola, ingen avgift och barnet är ledig under skolans alla lov!
 • För nyttjandetid på annan tid eller tid utöver allmän förskoletid betalas hel månadsavgift.
 • Tid vid förskolan kan inte ”sparas” om den planerade tiden av någon anledning inte nyttjas. Vid arbete eller studier enstaka dagar utökas tiden den aktuella dagen, utan att det påverkar planeringen av tiden för resten av veckan. Barn som nyttjar avgiftsfri allmän förskola debiteras hel månadsavgift vid ovanstående utökning.
 • Byte av vistelsetid vid helgdag godkännes inte.
 • Verksamheten är inte obligatorisk.

Uppsägning av plats

 • Uppsägningstiden av förskoleplats är 30 dagar.
 • Avgift debiteras för uppsägningstiden.
 • Om vårdnadshavare inte meddelar längre frånvaro 30 dagar eller barnet slutar utan att vårdnadshavare säger upp platsen skall rektor inom en månad meddela vårdnadshavare skriftligt att platsen upphör. Avgift uttages för frånvarotiden samt uppsägningstiden 30 dagar.
 • Förskoleplatsen upphör automatiskt att gälla vecka 32 det år barnet fyller 6 år. Därefter går det att ansöka om fritidshemsplats.

Öppethållandetider

 • Helgfri måndag till fredag kl 06.00-17.30.
 • Vid enstaka behov till kl 18.30 sker i överenskommelse med personalen, vid långvarigt kontinuerligt behov kontaktas rektor.
 • Personalens arbetstider och därmed också verksamheternas öppethållandetider fastställs på basis av inlämnade scheman för barnen och kan därför variera.
 • Kommunen erbjuder inte barnomsorg under obekväm arbetstid, helger och nätter.
 • Under jul – och sommarledighet förekommer det att enheter slås ihop.
 • Under 6 vardagar per år är förskolan stängd för utvecklingsdag för personalen. Stängda dagar meddelas minst en månad i förväg. Vid behov av omsorg dessa dagar meddelas detta till personalen, rektor senast 2 veckor innan.

Avgift för förskola och fritidshem

Avgift uttages från första inskolningsdag till och med sista dagen för uppsägningstiden. Man betalar en avgift för förskoleplats alternativt fritidshemsplats oavsett hur många timmar man använder sig av. Avgift uttages månadsvis tolv månader per år. Avgiften debiteras i efterskott med förfallodag den sista i månaden efter nyttjandemånad.

Avgift i förskoleverksamhet

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1 688 kr per månad.
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 125 kr per månad.
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kr per månad.

Avgift i fritidshem

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1 125 kr per månad.
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 563 kr per månad.
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kr per månad.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 56250 kronor.

Det yngsta barnet räknas som ”barn 1”. För det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Inkomstförfrågan

 • Inkomst måste lämnas innan barnet placeras eller när familjens bruttoinkomst ändras. Förvaltningen förbehåller sig rätten att kontrollera inkomst hos Skatteverket eller arbetsgivare. Om inkomstuppgift inte har lämnats inom 2 månader debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.
 • Man betalar för platsen och inte för vistelsetiden.

Delad faktura

 • I det fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna samt båda föräldrarna har behov av plats, räknas båda föräldrarna som platsinnehavare. De kan då ansöka om delad faktura oavsett i hur stor grad de använder platsen. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Det innebär två fakturor som gäller samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.
 • Om en förälder i ett av hushållen säger upp sin plats innebär det att den andra platsinnehavaren betalar full avgift utifrån sitt hushålls inkomster.

Försäkring

Barn/elever är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

Information på andra språk

Om du behöver information om regler och riktlinjer på något av språken engelska, tigrinja eller arabiska så vänligen kontakta Välkomstcenter.

Välkomstcenter
0297-555 00
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan