Delta och påverka

Som medborgare har du möjlighet att engagera dig i Ockelbos utveckling och framtid. Här hittar du våra kanaler där du på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med oss med dina synpunkter och förslag.

Skicka in dina synpunkter och frågor

Om du har en synpunkt eller annan fundering kring kommunens ordinarie verksamhet kan du ringa, skicka ett mejl, brev eller besöka Välkomstcenter.

Allmänhetens frågestund

I samband med två kommunfullmäktigesammanträden per år hålls något som kallas Allmänhetens frågestund. Det sker en gång på våren och hösten.

Så här går det till

En fråga kan lämnas skriftligen via vår e-tjänst eller brev. Frågan ska lämnas in senast tre arbetsdagar innan sammanträdet.

Svar på frågan garanteras inte alltid. Om inte svar kan lämnas direkt, tas frågan upp vid nästa frågestund. Frågeställaren behöver inte vara närvarande fysiskt men svaret lämnas enbart muntligt vid frågestunden.

Ordföranden avgör om och när en fråga ska besvaras.

Alla frågor som kommer in till kommunen registreras som allmänna handlingar och finns tillgängliga för allmänheten i kommunens diarium. Om du lämnar dina kontaktuppgifter kommer vi att skicka en bekräftelse till dig och tala om att vi har tagit emot din fråga. När ditt namn och övriga personuppgifter registreras hos kommunen gäller personuppgiftslagen.

Du kan även välja att lämna in din fråga anonymt.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Ockelbo kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Den som lämnar ett medborgarförslag måste vara folkbokförd i Ockelbo kommun. Du behöver inte vara myndig för att lämna in ett medborgarförslag. Föreningar eller organisationer får inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Ditt förslag kan handla om hur du tycker att kommunens verksamheter ska vara. Du kanske vill ändra på något som kommunen har ansvar för.

Förslaget får inte handla om ärenden som rör enskilda personer eller myndighetsutövning, till exempel ansökan om socialbidrag eller bygglov. Medborgarförslaget får inte vara odemokratiskt, rasistiskt eller strida mot lag.

Medborgarförslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Har du flera förslag ska du lämna in flera medborgarförslag.

Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling. Det betyder att vem som helst får läsa förslaget. Namnet på den som lämnar förslaget kommer att finnas med i kallelser och protokoll på kommunens hemsida. När du skickar in ditt medborgarförslag innebär det därför att du godkänner att vi publicerar de uppgifter som du angett.

När behandlas ditt medborgarförslag?

Det bör ta som längst ett år innan kommunfullmäktige beslutar om de ska genomföra ditt förslag eller inte.

Hur lämnar du ditt medborgarförslag?

Du kan lämna ditt förslag elektroniskt genom att logga via vår e-tjänst och skriva under med din e-legitimation.

Du kan också lämna ditt medborgarförslag i Välkomstcenter i kommunhuset eller skicka det med post till:

Ockelbo kommun
Registrator
816 80 Ockelbo

Kom ihåg att skriva under förslaget innan du skickar in det.

Du kan inte att lämna in medborgarförslag via e-post eftersom förslaget måste vara undertecknat eller digitalt signerat.

I e-tjänsten Medborgarförslag kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Lämna förslag på nya e-tjänster

Saknar du någon e-tjänst?

Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker att Ockelbo kommun borde tillhandahålla.

Ditt förslag kommer att skickas vidare till den förvaltning som ansvarar för frågan. Det är sedan förvaltningarna som beslutar vilka e-tjänster de väljer att utveckla.

Du kan vara anonym. Om du däremot vill att någon från Ockelbo kommun ska kontakta dig för ev frågor eller återkoppling måste du fylla i dina kontaktuppgifter. I e-tjänsten kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut. Det finns två olika sätt att överklaga – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Vilket av de två olika överklagningssätten som får användas beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Alla personer som är folkbokförda i kommunen får överklaga ett kommunalt beslut. Det kallas för att göra en laglighetsprövning. Laglighetsprövning är överklagan av beslut om du anser att det inte har gått lagligt till, eller att kommunen har beslutat om något den inte har rätt till att göra.

Vart ska överklagandet skickas?

Förvaltningsrätten i Falun,
Box 45, 791 21 Falun

Tel: 023-383 00 00, fax: 023-383 00 80
e-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se

Förvaltningsrätten prövar om beslutet är rätt fattat i förhållande till kommunallagen. Det är alltså inte innehållet i beslutet som prövas. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Tiden räknas från den dagen då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du måste förklara vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan avslå överklagandet, om den anser att beslutet har gått till på ett lagligt sätt. Förvaltningsrätten kan även godkänna överklagandet och upphäva kommunens beslut. Då måste kommunen fatta ett nytt beslut.

Förvaltningsbesvär

När ett beslut påverkar dig personligen, till exempel vid ett beslut om bygglov eller försörjningsstöd, kan du överklaga det. Du kan bara överklaga ett beslut som du personligen berörs av.

Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga och vem du ska skicka överklagandet till. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av det.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövas själva sakfrågan och kommunens beslut kan ändras. Ockelbo kommun kommer därefter antingen ändra beslutet eller skicka ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten, som avgör i ärendet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan