Information, kommunikation och dialog

Det finns olika vägar för information, kommunikation och dialog för vårdnadshavare med barn i grundskolan i Ockelbo kommun.

Lärplattform

I Unikum tar du som vårdnadshavare del av planeringar och uppgifter som elever i skolan har, dokumentation vid utvecklingssamtal, ditt barns individuella utvecklingsplan, kommunikation med lärare samt övergripande information som skolan skickar ut. Här finns allt som rör lärandet och utveckling kring ditt barn.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro för eleven via Unikum.

Vårdnadshavare med barn i fritidshem använder Unikum för att lägga in vilka tider barnet kommer att vara på fritidshemmet. Personalen checkar in barnet när det kommer och checkar ut barnet när det lämnar.

Veckobrev

Varje vecka får vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt åk 1-6 information från skolan via veckobrev, som mentor skickar via lärplattformen Unikum. Genom veckobrevet delges information om aktuell och kommande skolvecka samt viktiga datum längre fram. Det kan t ex gälla läxor, prov eller schemabrytande aktiviteter.

Enhetsråd

Enhetsråd på skolorna är under uppbyggnad och information kommer att gå ut när detta formaliserats, dock senast under läsåret 2024/2025.

Möte för vårdnadshavare

Minst en gång per termin bjuder skolan in till möte för vårdnadshavare. Då träffas först personal och vårdnadshavare för gemensam information från rektor eller arbetslagsledare på skolan. Sedan fortsätter mötet klassvis. Vid mötet lyfts aktuella frågor som rör utbildningen eller verksamheten i övrigt.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal i förskoleklassen ska hållas minst en gång under läsåret. 9 kap. 11§ Skollag (2010:800). Samtalet ska handla om elevens utveckling och lärande och vara en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare

Utvecklingssamtal i grundskolan ska hållas minst en gång varje termin. 10 kap. 12§, 11 kap. 15§, 12 kap. 12§, 13 kap. 12§ Skollag (2010:800). Samtalet ska handla om hur skolan bäst kan stödja elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling samt vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt.

IUP ska upprättas i samband med utvecklingssamtalet.

Mentor kallar till utvecklingssamtal.

Möten

Om det är något som du som vårdnadshavare vill ha ett mer ingående samtal om, vänder du dig i första hand till ditt barns mentor.

Rutiner vid besök av vårdnadshavare

Vårdnadshavare kontaktar mentor för att bestämma lämplig dag och tid.

Telefonkontakt

Ni är välkomna att höra av er via telefon om det är något ni undrar över eller har frågor kring. Se aktuella telefonnummer på hemsidan eller i Unikum.

Återkoppling och svar

Om du skickar ett mail till en lärare eller rektor kan du förvänta dig att få svar inom tre arbetsdagar, förutsatt att personen du söker inte är frånvarande.

Synpunkter och klagomål

Kan lämnas digitalt via kommunens hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan