Reglemente för utbildnings- och kulturnämnd

KF § 33/07, reviderad KF § 10/17, KF § 99/17, KF § 33/18

Övergripande uppgifter

§ 1

Nämnden ansvarar för uppgifter gällande förskola, fritidshem, skola och särskola enligt skollagen och grundskoleförordningen, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt uppdragsutbildning. Nämnden ansvarar även för kultur- och fritidsverksamhet

I uppgiften ingår att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda normer ansvara för

 • Fördelning av bidrag och stipendier till föreningar, organisationer och enskilda inom eget verksamhetsområde
 • Namn på kommunala idrottsanläggningar/arenor
 • Samarbete med frivilligorganisationer och föreningar
 • Tillstånd enligt lotterilagen
 • Förvaltning av annan än för kommunens verksamhet avsedd egendom såsom samlingar och konstverk
 • Drift och skötsel av simhall och friskvårdsanläggning
 • Den kommunala Kulturskolan
 • Kulturstationen
 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Förskoleverksamhet
 • Skolbarnomsorg
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Särskola
 • Särvux
 • Kommunal vuxenutbildning i övrigt
 • Kommunens lärcentra
 • Biblioteksverksamhet
 • Folkhälsofrågor inom eget verksamhetsområde
 • Central kostfunktion
 • Nämnden ska också verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.

Övriga uppgifter

§ 2

Nämnden ansvarar för all förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde utom fastighetsförvaltning.

§ 3

Nämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt nationell lagstiftning i anslutning till Dataskyddsförordningen.

Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvarig nämnd.

Nämnden är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra nämnders behandling av personuppgifter skyldig att följa Dataskyddsförordningen samt nationell lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och instruktioner från personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta samtliga åtgärda som anges i Artikel 28 Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till förvaltningschef.

§ 4

I nämndens uppgift ingår att anställa personal inom de egna verksamhetsområdena med undantag för av den personal som är anställd av kommunstyrelsen

§ 5

Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 6

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden

 • Förvaltningens organisation inom budget och de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten.
 • Besluta om mindre avvikelse i de taxor och avgifter som fullmäktige fastställt inom nämndens ansvarsområde om särskilda omständigheter motiverar det i det enskilda fallet.
 • Avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens ansvarsområde (med hänsyn tagen till begränsning enligt lag eller fastställd av fullmäktige).
 • I sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Nämnden ska anmäla delegeringsbesluten vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Ansvar för verksamheten

§ 7

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter i lag eller förordning som gäller för verksamheten samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året.

Övrigt

§ 8

Nämnden ska hos fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.

Nämnden får inhämta upplysningar från kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen, när det behövs för nämndens verksamhet.

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens tjänster.

Nämndens sammansättning

§ 9

Nämnden består av nio ledamöter och ersättare.

Arbetsformer

§ 10

Se särskilt reglemente.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande