Integritetspolicy för Ockelbo kommun – behandling av personuppgifter

KF 2018-06-18, §54

Allmänt

Ockelbo kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det saknas rättslig grund, så krävs ditt särskilda samtycke och då finns också möjligheten att begära att få dina uppgifter raderade.

Offentlighetsprincipen

Ockelbo kommun omfattas av offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt tryckfrihetsförordningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av tjänstemän eller förtroendevalda och lagras i respektive system inom Ockelbo kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Ockelbo kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Ockelbo kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta:

Dataskyddsenheten
801 84 Gävle kommun
Telefon: 026-18 80 00, begär att få tala med ett dataskyddsombud.
E-post: dataskyddsombud@gavle.se

Om Dataskyddsombud

Samtliga kommuner i Gästrikland har en gemensam organisation för dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande